Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 10. 2014

 

1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. Společnost Václav Sommer, IČ: 01007211 - Lahůdky u Sommerů, U staré školy 1400, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 vydává v platném znění dle obchodního zákoníku tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Václav Sommer - Lahůdky u Sommerů, se sídlem U staré školy 1400, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese lahudkyusommeru.cz (dále jen eshop).
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy (objednáním zboží) potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:
• Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
• Zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
• V případě váženého zboží je přípustná hmotností odchylka +/- 10 % z váhy objednaného zboží.
• Zajistí rozvoz objednaného zboží. Vyhrazujeme si právo na dočasné zrušení této služby, pokud nám to nedovolí podmínky. Rozvoz provádíme v pracovní době provozovny na den a čas vámi určený. Po-Pá 6.30–14.00, So-Ne - zavřeno nebo dle dohody předem.
1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího umístěné na eshopu www.lahudkyusommeru.cz a jeho následným objednáním (prostřednictvím eshopu, mailem, telefonicky či osobně) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 
2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za dopravné, které je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
2.5 Cena dopravy se řídí rozdělením podle pásem, jež jsou uvedeny v eshopu. Dopravné se ale zpravidla domlouvá individuálně.
2.6 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, čímž dochází k souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek ze strany kupujícího.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
2.9 Zboží může být zákazníkovi zavezeno naší firmou na zadanou adresu, nebo si je může vyzvednout osobně v naší provozovně na adrese Václav Sommer - Lahůdky u Sommerů, U staré školy 1400, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01  a to v den a hodinu, kterou si sám zvolí v objednávce. Objednávku je třeba zadat minimálně 24 hodin před požadovaným vyzvednutím/dodáním. Některé výrobky je nutné objednávat ještě s větším předstihem. U těchto výrobků je tato informace uvedena v eshopu.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 Kupující může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem, na který byla objednávka zadána. Dostatečnou dobou se myslí minimálně 24 hodin předem.
4.2 Odstoupení od smlouvy musí kupující sdělit prodávajícímu telefonicky, mailem nebo osobně v místě provozovny.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy v řádném termínu, nevzniká mu povinnost žádné storno poplatky.
4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy a nedodrží postup dle bodu 4.1 a 4.2, vznikne mu povinnost uhradit 50 % z celkové částky objednaného zboží.
4.5 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.6 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 2 dnů po uzavření smlouvy.
5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.5 Při osobním vyzvednutí objednávky v místě provozovny je daňovým dokladem účet vydaný pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
5.6 Při bezhotovostní úhradě objednávky kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Na naše výrobky poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5°C.
6.2 V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.
6.3 Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou, osobně nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (Václav Sommer - Lahůdky u Sommerů, U staré školy 1400, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.5 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.6 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

7. Ochrana osobních údajů
7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
7.3 Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.
7.4 Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
7.5 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

8. Závěrečná ujednání
8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího (www.lahudkyusommeru.cz), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.
8.4 Odesláním elektronické objednávky, osobní objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
8.5 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Loading...